Psihološka procena deteta

Procena razvoja deteta – intelektualnog i socioemocionalnog funkcionisanja primenom standardizovanih psiholoških testova

Kome je namenjeno?

Porodicama i deci uzrasta od 2 meseca do 16 godina

Trajanje

Dva susreta po 1 sat (po potrebi i više)

Kada se javiti?

  • kada sumnjate da dete kasni u kognitivnom ili socio-emocionalnom aspektu razvoja;
  • kada primetite da dete ima neki strah, fobiju, da je anksiozno i da ga to ometa u svakodnevnom funkcionisanju;
  • kada primetite da dete ima problem sa pažnjom, koncentracijom ili učenjem;
  • kada primetite da dete ima problem u ponašanju (agresija, konflikti, nepoštovanja autoriteta i pravila ponašanja);
  • kada primetite da je dete darovito, naprednije u odnosu na vršnjake i želite da ga podržite u daljem razvoju njegovih potencijala.

Saznajte više

Psihološka procena deteta je proces tokom koga psiholog upoznaje dete, procenjuje njegov razvoj, aktuelno funkcionisanje i uočava eventualna odstupanja od razvoja očekivanog za odgovarajući uzrast. Vrlo je značajno da se u ovaj proces aktivno uključe i roditelji, kako bi upotpunili informacije o detetu, ali i o porodičnom kontekstu u kojem dete živi.

Osnovna psihološka procena se sastoji od dva susreta. Prvi susret rezervisan je za razgovor sa roditeljima i obavlja se bez prisustva deteta. Tokom ovog razgovora, psiholog se upoznaje sa problemom odnosno razlozima zbog kojih se porodica obraća za stručnu pomoć. Prikuplja informacije o detetu, njegovom razvoju, porodičnom funkcionisanju. Roditelji tokom ovog susreta imaju priliku da se upoznaju sa psihologom i njegovim načinom rada, te steknu jasniju sliku o tome kako će izgledati dalji tok procene deteta i terapijski proces.

Na drugom susretu psiholog se upoznaje sa detetom. Tom prilikom primenjuje standardizovane psihološke testove pomoću kojih procenjuje sve aspekte razvoja deteta (kognitivni, socio-emocionalni, govorno-jezički, motorički) i uočava da li postoje neka odstupanja od normi očekivanih za uzrast. Pored toga, psiholog prati i ponašanje deteta kako u test situaciji, tako i u okviru spontane interakcije tokom igre ili razgovora sa detetom. Povremeno, po proceni psihologa nakon osnovne, porodici može biti predložena i dodatna procena koja može da obuhvata uključivanje šire mreže izvora informacija o detetu (npr. kontakt sa vrtićem/školom koju dete pohađa, nalaz nekog drugog stručnjaka-defektologa, pedijatra i sl.) ili dodatne susrete sa detetom i/ili roditeljima tokom kojih se upotpunjavaju podaci o detetovom razvoju kroz analizu dečijeg crteža, igre i opservaciju ponašanja u određenim spontanim ili zadatim situacijama.

Nakon procene, roditelji dobijaju pismeni nalaz i mišljenje psihologa koji sadrži rezultate procene detetovog razvoja, identifikaciju oblasti u kojoj postoji potreba za psihološkom podrškom i predloge za dalji rad sa detetom i porodicom.

Mila Radovanović, psihološkinja

Kontakt

+381 64 115 06 02

Šta čekate?

Pozovite: 063580377