Our Team

NAŠ TIM

Katarina Majkić
Katarina Majkić
direktorka

Diplomirala je 2004. godine na Odseku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, a pre toga, 1997. stekla je zvanje vaspitača na Visokoj strukovnoj školi za obrazovanje vaspitača u Šapcu. Profesionalno i stručno usavršavanje nastavlja kroz edukacije iz različitih psihoterapijskih modaliteta. Poseduje sertifikate Transakcionog analitičara – savetnika i praktičara Nedirektivne terapije igrom (Child-Centered Play Therapy i Fillial Play Therapy), koje primenjuje u radu sa decom i porodicama.

Nakon 15 godina profesionalnog iskustva u rada sa decom i porodicama u institucijama i nevladinom sektoru, pokreće Centar za razvoj potencijala dece i mladih – Play Centar.

Profesionalno angažovanje započinje u januaru 2001. godine u predškolskoj ustanovi “Tufnica” u Novom Sadu, gde je radila kao vaspitač i 2004. godine položila stručni ispit (odnosno stekla licencu u obrazovanju). Tokom 2005. godine volontirala je u novosadskom Centru za socijalni rad na programu pripreme dece za polazak u školu iz socijalno depriviranih sredina. Svoje dalje angažovanje u sektoru predškolstva nastavlja 2005. godine u Predškolskoj ustanovi “Radosno detinjstvo=” Novi Sad, gde je radila prvo kao vaspitač, a zatim kao stručni saradnik pedagog do decembra 2014. godine. Tokom profesionalnog angažovanja u predškolskoj ustanovi, između ostalog, bavila se praćenjem vaspitno-obrazovnog rada i instruktivnim radom sa vaspitačima na unapređenju vaspitno-obrazovne prakse. Posebno se bavila programima proširenja pristupa predškolskom vaspitanju i obrazovanju deci romske nacionalnosti. Tokom 2007/08. godine koordinirala je Timom Ustanove za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, i od tada se intenzivno bavi proučavanjem ove teme i zaštitom dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Od 2009. godine bila je angažovana u Savetovalištu za porodicu u okviru predškolske ustanove ‘’Radosno detinjstvo’’ Novi Sad, gde je stekla bogato iskustvo u savetodavnom radu sa porodicama, ali i kreiranju i vođenju edukativnih programa, predavanja i radionica za roditelje, kao i vaspitače i stručne saradnike u predškolskim ustanovama. Veliku pažnju je posvetila edukaciji roditelja dece ranog uzrasta – od 1 do 3 godine, kroz programe “Stimulacija ranog razvoja kroz igru” i “Mama klub – izazovi ličnog razvoja” i drugih. Bila je mentor studentma odseka za peagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, tokom njihove studentske prakse u vrtićima.

Dugogodišnja je aktivistkinja u organizacijama civilnog sektora, sa kojima i danas sarađuje. Od 2005. do 2013. godine, u Udruženju za pomoć Mentalno nedovoljno razvijenim osobama grada Novog Sada (MNRO) koordinirala je više projekata i programa koji su se odnosili na uključivanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju u društvenu sredinu, neki od njih su: “Servis personalne asistencije za osobe sa smetnjama u razvoju”, “Budi drug/drugarica osobi sa smetnjama u razvoju”, “Inkluzivni servis za čuvanje dece Cvrčak” i dr. Nakon obuke o volonterskom menadžmentu, dugo godina je koordinirala volonterskim servisom Udruženja, koji je podrazumevao rad sa mladima i njihovu edukaciju za rad sa osobama sa smetnjama u razvoju. U Udruženju za pomoć MNRO stekla je veliko iskustvo u neposrednom radu sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju, kao i u radu sa njihovim porodicama. Od 2006. do 2009. godine bila je koordinatorka Omladinskog Kluba “Krilce” u okviru Udruženja MNRO, gde je sa mladima sa smetnjama u razvoju razvijala programe koji su imali za cilj inkluziju mladih sa smetnjama u razvoju u društvenu sreinu, kao i pripremu mladih za samostalan život, kroz programe vežbanja praktičnih životnih veština.

Od 2013. godine uključuje se u rad tima organizacije Centar za proizvodnju znanja i veština (CPZV), sa kojom i danas sarađuje. Učestvovala je aktivnostima tima CPZV-a za izradu predloga projekata koji su se odnosili na inovativne usluge za decu i porodice. Tokom 2014. i 2015. koordinirala je radioničarskim radom sa decom i porodicama u okviru projekta Centar za rani razvoj, koji je pokrenut u partnerstvu sa Udrženjem Roditelj iz Beograda uz podršku Unicef-a, a namenjen je deci koja nisu upisana u predškolske ustanove i njihovim porodicama. Direktno je učestvovala u kreiranju i vođenju eukativnih radionica sa decom i roditeljima u Centru za rani razvoj, a takođe se bavila i savetodavnim radom sa ovim porodicama u domenu stimulacije ranog razvoja, kao i unapređenju njihovih roditeljskih veština. Učestvovala je u kreiranju i realizaciji programa ”Raspust na Naselju” za decu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Koordinirala je grupom volontera/radioničara koji su bili angažovani u programima Centar za rani razvoj i Raspust na Naselju. Učestvovala je u više projekata namenjenih mladima, a bila je i koordinatorka projekta “Istraživanje o mentalnom zdravlju mladih u AP Vojvodini-stanje i perspektiva” (jun – decembar 2015.).

Od 2014. godine saradnica je i Centra za podršku ranom razvoju i porodičnim onosima “Harmonija” iz Novog Sada u okviru kojeg se, sa timom stručnjaka, bavi eukacijom zaposlenih u obrazovanju i socijalnoj zaštiti iz oblasti primene teorije afektivne vezanosti i terapije igrom.

U okviru Play Centra u savetodavnom radu sa porodicama primenjuje teorijske okvire i koncepte transakcione analize, filijalne terapije igrom i teoriju afektivne vezanosti. Poseban fokus je na razvijanju odnosa dete – roditelj kroz igru i usmeravanje na potencijale deteta. Veliku pažnju posvećuje kreiranju i razvijanju programa za decu ranog uzrasta (od 0 do 3 godine) i njihove roditelje, kao i programa za decu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta iz oblasti emocionalne pismenosti. Kroz akreditovane programe stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju i socijalnoj zaštiti, radi na unapređenju kompetencija profesionalaca koji su angažovani u neposrednom radu sa decom i porodicama.

Mila Radovanović
Mila Radovanović
psiholog

Završila je studije psihologije 2005. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Trenutno je student Doktorskih akademskih studija psihologije u okviru kojih se bavi temama koje se odnose na psihološke procese u trudnoći. U želji da ove teme približi široj javnosti pokrenula je blog na adresi https://www.milaradovanovic.com

Svoj profesionalni angažman započela je 2006. godine u Kliničkom centru ,,Vojvodina’’, na Klinici za ginekologiju i akušerstvo. Tokom dve godine provedene na Klinici bavila se psihološkim aspektima reproduktivnog zdravlja žena. Putem individualnih seansi sa ženama ili u paru sa suprugom/partnerom, pružala je psihološku podršku klijentima sa problemima steriliteta, parovima koji su u proceduri vantelesne oplodnje, trudnicama sa rizičnim trudnoćama, ženama upućenim na ginekološke operacije, ženama koje se odlučuju na prekid trudnoće.

Od 2008. godine svoju karijeru nastavlja u Predškolskoj ustanovi ,,Radosno detinjstvo’’, gde su joj tokom šest godina rada glavne profesionalne aktivnosti bile usmerene na praćenje razvoja dece, prevenciju psiholoških razvojnih poremećaja i kreiranje programa podrške za decu sa smetnjama u razvoju. U okviru angažovanja u Savetovalištu za porodicu, pri predškolskoj ustanovi organizovala je treninge roditeljskih veština namenjene grupama roditelja, stručne edukacije namenjene vaspitačima, kao i individualne savetodavne razgovore sa roditeljima iz domena roditeljstva, porodičnih odnosa i razvoja deteta.

Od 2014. do 2017. radila je kao asistent na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, gde je bila angažovana na predmetima razvojna psihologija, mentalno zdravlje, psihologija emocija, psihologija ishrane, veštine komunikacije sa pacijentom, dečiji razvoj kroz igru i neuropsihologija razvojnog doba. Koautor je udžbenika ,,Mentalna higijena” za studente visokih strukovnih škola za obrazovanje vaspitača.

Nakon više od decenije profesionalnog angažovanja u različitim institucijama, pridružuje se timu ,,Play centra”, gde radi kao stručni saradnik psiholog.

Uz svoju profesionalnu delatnost, kontinuirano se edukuje, stiče nova znanja i veštine kojima nastoji da obogati svoj rad. Tako je 2005. godine završila bazični nivo edukacije iz transakcione analize (TA 101), a zatim naredne tri godine nastavila edukaciju na naprednom kursu. 2009. godine stekla je zvanje Porodičnog savetnika završivši dvogodišnju edukaciju iz sistemske porodične terapije, a u okviru master studija usvojila je i bazična znanja iz REBT-a (racionalno-emocionalno bihevioralne terapije). Stručna znanja obogatila je i na seminarima: Osobe sa autizmom u zajednici (2010); ,,Procena psihopatologije kod dece i adolescenata’’ (2012); Autistični spektar poremećaja: prepoznavanje i dijagnostika kod dece i mladih (2012); NTC sistem učenja- razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasnog učenja (2013); ,,Mogućnosti primene teorije afektivne vezanosti u savetodavnom radu sa porodicama’’ (2013); ,,Primena teorije afektivne vezanosti u radu sa roditeljima dece sa hroničnim bolestima i razvojinim smetnjama’’ (2014), Brain gym (2015) i drugim. Pored kontinuiranog stručnog usavršavanja, prati i aktuelna naučna dostignuća. Učestvuje na naučnim seminarima i konferencijama u zemlji i inostranstvu. Autor je i koautor više naučno-stručnih radova, neki od njih su:

 • Radovanović, M., Mihić, I. (2018). Razvoj prenatalne vezanosti u kontekstu iskustva iz porodice porekla. Primenjena psihologija. XI/1 (53-67 strana)
 • Radovanovic, M., Jestrovic, J, Mihic, I. (2018). The Role of the Method of Conception in Description of Intensity and Type of Motivation for Parenthood. 20th International Conference on Clinical and Health Psychology of Children and Adolesents. Rome, Italy
 • Radovanović, M. (2017). The feeling of safety – matter of one’s own perception or objective hazard?. 23 International Safe Community Conference, Novi Sad, Serbia
 • Jestrović, J., Mihić, I., Radovanović, M. (2016). Tranzicija u roditeljstvo: Razlike u kvalitetu braka parova koji su začeli prirodnim putem i onih koji su začeli vantelesnom oplodnjom. Godišnjak za psihologiju. 13 (15) (55-69 strana)
 • Radovanovic, M., Fodor, M. (2015): ,,Effective discipline strategies in classroom’’, Young child conference, New York, United States
 • Radovanović, M. (2015): ,,Primena principa racionalno-emocionalno-bihevioralne terapije u radu sa roditeljima’’, Značaj porodice za formiranje kreativne ličnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad

Kao koautor, 2013. godine, učestvovala je u organizaciji i realizaciji projekta ,,Rano prepoznavanje i prevencija emocionalnih poremećaja i poremećaja u ponašanju kod dece predškolskog uzrasta’’, pod pokroviteljstvom gradske uprave za zdravstvo grada Novog Sada

Govori engleski i nemački jezik.

Oblasti interesovanja i istraživanja:

 • Psihologija roditeljstva i priprema za roditeljsku ulogu
 • Psihologija porodice
 • Psihološka procena deteta
 • Dečija i adolescentna psihologija
 • Razvojna psihopatologija (emocionalni problemi, problemi u ponašanju, teškoće u učenju, poremećaj pažnje i dr.)
 • Psihologija darovitosti
Jovana Cvijanović
Jovana Cvijanović
Maša Jovičić
Maša Jovičić
Milena Petrović
Milena Petrović
Svetlana Lazić
Svetlana Lazić
doc. dr Svetlana Lazić

Diplomirala 1994. godine na Odseku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na kojem je magistrirala i doktorirala. Od 2011. godine radi kao profesor strukovnih studija za oblast Pedagoške nauke u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Od 2015. godine je angažovana i na Fakultetu za sport i turizam Tims, Univerzitet Educons u Novom Sadu, za užu naučnu oblast Komplementarne kineziološke nauke.

Radno iskustvo je nakon diplomiranja sticala u Javnom servisu Radio-televizije Vojvodina i u Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu. U RTV je tokom desetogodišnjeg rada prešla put od novinara saradnika do odgovornog urednika, a dominantna ostvarenja je imala u obrazovnom, školskom, naučnom i dokumentarnom programu. Najdirektniju implementaciju pedagoških znanja imala je kao urednik serija Dete je… dete (2000-01); Ecce Homo (2002-03); Zgodna škola (2002-03); Azbuka neba (2002-04); Zdrava komunikacija (2004). Pored toga, realizovala je brojne studijske emisije ‘živog’ programa koje su uvek bile isprovocirane aktuelnim temama i dešavanjima u sistemu vaspitanja i obrazovanja i direktno imale refleksiju u pedagogiji.

Od 2004 do 2011. godine je radila kao savetnik za prava deteta u Pokrajinskom zaštitniku građana -ombudsmanu. Osim rada na pritužbama građana i građanki u području zaštite i ostvarivanja prava deteta, radila je i na unapređenju dečjih prava. Započela je pilot projekat Pravo na prava! u školskoj 2005/06. godini u 12 osnovnih škola iz APV, sa ciljem upoznavanja učenika sa korpusom dečjih prava, oblicima nasilja i zlostavljanja, diskriminacijom, predrasudama i stereotipima i sa institucijama kojima se mogu obratiti u slučaju narušavanja i kršenja njihovih prava. Usled izuzetnih rezultata, projekat se tokom školske 2006/07. godine proširio na sve osnovne škole u APV kroz saradnju pet ustanova (Pokrajinski ombudsman, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, Ministarstvo prosvete, Centar za prava deteta, Save the Children UK). Tokom iste školske godine u proširivanje znanja iz pomenutih oblasti uključili su se učenici iz svih srednjih škola u APV, što je realizovano u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava. Od 2006. godine je u saradnji sa regionalnom kancelarijom Save the Children Norway za jugoistočnu Evropu intenzivno radila na osnivanju Mreže ombudsmana za decu u jugoistočnoj Evropi.

Od školske 2014/2015. godine kao predstavnik Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu sarađuje sa Savetom Evrope preko Centra za međunarodna istraživanja u obrazovanju na Univerzitetu u Cirihu (International Projects in Education, University in Zurich) i aktivno učestvuje u postavljanju koncepta Obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska prava (Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education – EDC/HRE) na nacionalni nivo. Urednik je svih šest EDC/HRE publikacija na srpskom jeziku. Objavljuje naučne radove u domaćim i inostranim časopisima, koautor je monografije i više istraživačkih studija. Autor je i realizator više akreditovanih programa koji su usmereni na zaštitu dece od nasilja, na inkluziju, odnosno na primenu kooperativnih motoričkih igara u razumevanju dečjih potreba i pružanju zaštite i dodatne podrške. Govori engleski jezik, služi se češkim i ruskim. Živi sa porodicom u Novom Sadu.

Oblasti interesovanja i istraživanja:

 • Dečja prava
 • Obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava
 • Zaštita dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
 • Inkluzivno obrazovanje
 • Interkulturalno obrazovanje
Tanja Rajačić
Tanja Rajačić

Po završetku srednje Pedagoške škole u Novom Sadu, gde je stekla zvanje saradnika u nastavi, upisuje Višu školu za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu gde diplomira 2002. Godine. Po završetku studija zapošljava se u Predškolskoj ustanovi “Radosno detinjstvo” Novi Sad, u kojoj i danas radi kao vaspitač. U međuvremenu, nastavlja dalje obrazovanje na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanja vaspitača u Novom Sadu i stiče zvanje strukovni vaspitač.

Na početku profesionalne karijere radila je na poslovima saradnika u nastavi, zatim vaspitača u vaspitnoj grupi, potom je obavljala funkciju glavnog vaspitača sa grupom od 2007-2013., a potom i rukovodioca objekta bez grupe, u periodu 2012-2015. godine.

Svoje stručno usavršavanje nastavlja dalje kroz mnoge akreditovane programe za unapređivanje vaspitno-obrazovne prakse. Učestvovala je u projektu koji je imao za cilj uvođenje inovativnih metoda za učenje nematernjeg nemačkog jezika dece predškolskog uzrasta, koji se realizovao u saradnji sa Padagoškim zavodom Vojvodine. Tokom učešća u ovom projektu, stekla je kompetencije za učenje dece nemačkog jezika, po metodi Melanije Mikeš. Ovaj program uspešno je realizovala sa decom više od 10 godina, što je i predstavljala kao primere dobre prakse na više stručnih susreta i konferencija iz oblasti predškolstva. Takođe, učešćem u ovom projektu, ostvarila je saradnju sa Udruženjem Podunavskih Švaba i dva puta boravila u Nemačkoj na stručnom usavršavanju od po tri nedelje – 2006. u Hockencheimu i 2009. u Reutligenu.

U toku svog rada ostvarila je poverenje Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i bila mentor studentima tokom njihovih metodičkih praksi u vrtićima, iz oblasti razvoja početnih matematičkih pojmova, upoznavanja okoline, a trenutno je mentor studentima iz oblasti muzičkog vaspitanja. Takođe, bila je i mentor pripravnicima u toku pripravničkog staža, kao i više puta član komisije za polaganje priravničkih ispita u ustanovi.

Učestvovala je u kreiranju i realizaciji više programa i projekata u radu sa decom. Neki od njih su “Za zelenije vrtiće” i “Muzička dramatizacija bajke Palčica”, koje je i predstavljala na stručnim skupovima Udruženja vaspitača.

Takođe, bila je član Tima za Prevenciju dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na niovu ustanove “Radosno detinjstvo” Novi Sad u jednom mandatu, kao i član Tima za razvojno planiranje Ustanove u tri mandata po 4 godine. Bila je i predsednik Timova i Aktiva vaspitača na nivou vrtića duži niz godina.

U periodu od decembra 2012. do jula 2015. godine, obavljala je funkciju rukovodioca vrtića bez grupe, gde je organizovala rad 65 zaposlenih i boravak 560 upisane dece u 20 vaspitnih grupa.

Početkom 2015. započinje njeno interesovanje i angažovanje u okviru organizacija civilnog sektora. Učestvovala je u promociji kampanje “Roditelj plus – batine minus”, koju je realizovala Mreža organizacija za decu Srbije MODS. Svojim aktivizmom u organizacijama civilnog sektora, radi na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Pridružuje se timu Centra za prevenciju devijatnog ponašanja kod maldih – Target, u kojem nastavlja da se edukuje na temu prevencije zlostavljanja dece i mladih putem informaciono-komunikacionih tehnologija. U okviru ove organizacije, deo je tima realizatora akreditovanog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama “Pomoć detetu/učeniku u kriznim situacijama|, koji je akreditovan od strane ZUOV-a.

Svoje angažovanje u nevladinom sektoru nastavlja početkom 2016. Godine, pridružujući se timu Centra za razvoj potencijala dece i mladih “Play”. U okviru Play Centra, aktivno učestvuje u kreiranju i realizaciji programa i radionica za decu, s posebnim naglaskom na radionice i kurseve nemačkog jezika za decu predškolskog uzrasta.

Članica je Udruženja vaspitača Novog Sada, kao i Udruženja vaspitača Vojvodine.

Bojana Tankosić
Bojana Tankosić

Šta čekate?

Pozovite: 063580377