Produženi boravak za decu Play centar

U produženom boravku za decu uzrasta od 6,5 do 11 godina (od I do V razreda) deca borave pre i posle škole, izrađuju domaće zadatke, uče, igraju se, ručaju, borave na svežem vazduhu…

Aktivnosti u našem boravku su:

  • Igra
  • Projektno učenje
  • Druženje
  • Istraživanje
  • Eksperimentisanje
  • Boravak na otvorenom
  • Rekreativne aktivnosti
  • Edukativne i kreativne radionice za decu
  • Pomoć u izradi domaćih zadataka
  • Čuvanje dece na sat

Produženi boravak je namenjen deci ranoškolskog uzrasta (a tokom raspusta upisujemo i decu predškolskog uzrasta od 4 do 6 godina. U boravku deca zajedno sa svojim vršnjacima i stručnjacima iz oblasti obrazovanja provode kvalitetno vreme pre i posle škole. Kroz zajedničke aktivnosti i druženje jačamo veštine potrebne za životne i školske veštine, koje nakon usvajanja nose sa sobom kroz život.

Naš rad se bazira prvenstveno na jačanju socio-emocionalnih veština, kognitivnih snaga i buđenju kreativnih potencijala dece, koje su mnogo šire od svakodnevnog školskog gradiva kojeg su u obavezi da savladaju. Motivišemo decu da sebe izraze na način koji je jedinstven samo njima, pružamo im podršku u interesovanjima i širimo znanja potrebna za dalji život. Važno je da su u celokupnom procesu okruženi svojim vršnjacima, š, da čuju tuđe ideje i dele sopstvene, što im pomaže u procesu socijalizacije i razvoju samopouzdanja

Uz balansirano smenjivanje aktivnosti tokom boravka deca razvijaju mnoštvo novih iskustava, znanja i veština.

Naš boravak se nalazi u specijalno prilagođenom prostoru za boravak dece, sa više odvojenih prostorija, u prizemlju zgrade sa izlaskom u dvorište punog zelenila. U njemu su angažovani stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom (pedagozi, psiholozi, vaspitači, logopedi…).

Vrednosti koje kao stručnjaci negujemo u profesionalnom radu, i koje nastojimo da prenesemo na decu su: autentičnost, unutrašnja motivacija, podrška u razvoju veština, timski duh, uvažavanje različitosti, senzitivnost, tolerantnost, multidisciplinarnost, fleksibilnost, razigranost…

Play centar je prvi u Novi Sad doneo primenu terapije igrom u radu sa decom, tako da nam je igra osnovno polazište za kreiranje različitih aktivnosti. Koje aktivnosti se realizuju sa decom u produženom boravku i zašto?

Slobodna dečija igra

Zašto baš igra? Igra za decu predstavlja najprirodniji način na koji usvajaju znanje o spoljnom svetu, upoznaju sebe i bude sopstvena interesovanja. Akcenat nam je upravo na igri u kojoj se dete oseća slobodno, prijatno i prihvaćeno.

U predškolskom i ranoškolskom uzrastu govor nije osnovni i jedini način komunikacije deteta, već je to upravo igra koja je za dete nајpriјаtniјi i najprirodniji nаčin izražavanja unutrašnjeg sveta. Kao što se odrasli izražavaju rečima, tako se dete najlakše izražava kroz igru.

Ne smemo gubiti iz vida, da pored svih školskih i vanškolskih obaveza koje planiramo da dete realizuje u toku dana, moramo predvideti vreme za slobodnu igru. Detetu je neophodno da sva nova znanja i iskustva, o različitim odnosima, pojavama, dešavanjima koja ga okružuju, unese u igru. Upravo zbog toga što dete često nije u stanju da ono što doživljava i oseća izrazi rečima, ima pоtrеbu dа prоigrаvа različite situаciје i pojave s ciljem da ih: psihološki obradi, procesuira, objasni sebi, tj. razume ih, i kao rezultat ovog procesa integriše u svoja prethodna iskustva. To znači da igru dеtе „koristi“ da pојаvаmа i оdnоsimа kоје оpаžа da smisao, dоživlјаvа i pronalazi sopstveno mesto u tоm svеtu. Kada se dete uključi u igru pretvaranja (igru uloga) ono aktivno eksperimentiše sa društvenim ulogama: npr. deca proigravaju porodične odnose, situacije u školi, kod lekara i druge društvene scenarije. Savremena neurološka ispitivanja sve više potvrđuju da je slobodna igra važna za zdrav razvoj mozga, jer pomaže u izgradnji i ojačavanju nervnih puteva u mozgu. Igra je značajna za sve aspekte dečjeg razvoja – socioemocionalni, fizički, intelektualni, te svakako doprinosi i boljim školskim postignućima deteta. Upravo iz ovog razloga, planirajući aktivnosti u boravku, uvek izdvajamo vreme za slobodnu igru.

U sklopu naših prostorija Play centra nalazi se i specijalno opremljena soba za igru.

Kreativne i edukativne radionice

Radionice sa decom se organizuju svakodnevno u unapred planiranom periodu u toku dana. Edukativni deo u okviru produženog boravka je orijentisan na širenje znanja o stvarima koje se podudaraju sa detetovim interesovanjima, a do kojih smo došli kroz razgovor sa detetom, praćenjem njegovih igara i stvarima o kojima razgovara sa zaposlenima ili vršnjacima. Starija deca često dobijaju priliku da budu ,,mentori” odnosno podrška u razvijanju veština mlađoj deci, čime jačamo kompetencije starije dece da izraze sebe, a mlađima pružamo dodatnu podršku da
uče od vršnjaka i ugledaju se na starije drugare. U okviru edukativnih radionica takođe razvijamo kognitivne i socio-emocionalne veštine, a kroz vršnjačko učenje I razmenu deca usvajaju znanja na najprirodniji i najspontaniji način. Efekti takvog načina usvajanja znanja su efikasniji I dugoročniji. Razvoj kreativnih potencijala deteta kroz likovno stvaralaštva takođe je zauzelo značajno mesto u planiranju i realizaciji dnevnih aktivnosti u okviru našeg boravka za decu. U likovnom izražavanju se ogleda čitav razvoj ličnosti deteta, jer je pored igre, likovni izraz za
njega može biti najlakši način koji mu olakšava da ispolji svoja osećanja i komunicira sa samim sobom i drugima. U likovnom izražavanju deteta najčešće se pojavljuju oni elementi iz njegovog okruženja kojima pripisuje neko značenje, koje organizuje u nove smisaone celine, tj. uobličava svoja iskustva. Eksperimentišući sa različitim likovnim tehnikama i materijalima, školsko dete razvija i finu motoriku, uočava odnose i veličine u realnom svetu, planira raspored figura na
površini hartije, isprobava nove ideje, ali se i opušta i relaksira.

Projektno učenje

Ovakav vid učenja predstavlja projektni (istraživački) pristup temama iz života koji nas okružuje: zanimanja ljudi, živi i neživi svet, istorijske ličnosti, kultura i tradicija drugih naroda, životi i dostignuća naučnika… Ovakve aktivnosti
predstavljaju najsavremeniji pristup u radu sa decom, koji je posebno značajan jer pruža mogućnost praćenja dečijih intersovanja i uvid u stvari za koje su zainteresovani, nakon čega se organizuju projektne aktivnosti u okviru kojih svi
zajedno učestvuju u istraživanju o datoj temi i postepeno dolaze do odgovora i usvajanja znanja. Ovakav pristup podrazumeva puno praktičnog rada, eksperimentisanja i istraživanja u koje smo uključeni svi zajedno – i deca i odrasli.
Kroz takve zajedničke aktivnosti stvaramo grupnu koheziju, bolje se upoznajemo, družimo i radimo na zajedničkim interesovanjima.

Boravak na otvorenom

Provođenje vremena na svežem vazduhu nam je jako značajan deo u toku dana, jer igra na otvorenom pruža razvoj samostalnosti, radoznalosti, budi istraživački duh i doprinosi stvaranju grupne kohezije. Rekreativne aktivnosti nam pomažu da svoje telo održimo zdravim, potrebu za aktivnošću zadovoljimo na adekvatan način i
rutinu dana promenimo kroz dinamične i zanimljive aktivnosti u prirodi. Pored zdravstvenih benefita boravka na otvorenom, deca se osećaju slobodno da ispituju svet oko sebe koristeći celo svoje telo za usvajanje novih pokreta, veština i znanja o spoljnom svetu. Veoma često organizujemo odlaske u Limanski park, Štrand i
obližnja dečija igrališta.

Katarina Majkić, pedagoškinja, direktorka
Kontakt; +381 63580 377

Šta čekate?

Pozovite: 063580377