Seminar je akreditovani kao program stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama za školsku 2018/19, 2019/20. i 2020/21. godinu kod Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, traje 1 dan i nosi 8 bodova

Kataloški brojevi: 439

Kompetencija: K3 – kompetencije za podršku razvoju ličnosti učenika (deteta).

Prioritet: P4 – stvaranje tolerantne i nediskriminativne sredine za učenje i razvoj pojedinca, zaštita od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije

Trajanje: 1 dan (8 sati)

Ciljna grupa: vaspitač u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi

Broj učesnika: 30

Cena: za grupu od 30 učesnika 50 000 dinara, plus troškovi puta i smeštaja ukoliko se održava izvan Novog Sada

O seminaru:

Ciljevi programa:

Osnovni ciljevi su usmereni na upoznavanje sa problemima (ne)prihvaćenosti dece iz grupa u riziku od strane vršnjaka, kao i posledica koje socijalna isključenost sa sobom nosi za neprihvaćeno dete i grupu kojoj pripada. Takođe obuhvataju i profesionalno osnaživanje zaposlenih za primenu aktivnosti i tehnika za uključivanje socijalno neprihvaćene dece u vršnjačku grupu, s akcentom na decu iz ranjivih grupa.

Specifični ciljevi:

 • Upoznavanje učesnika sa osnovnim dečjim potrebama, pojmovima vulnerabilnost i rezilijentnost;
 • Upoznavanje učesnika sa potencijalnim uzrocima neprihvaćenosti dece iz grupa u riziku;
 • Predstavljanje mogućih indikatora i pokazatelja diskriminacije i odbacivanja ove dece, ali i dece koja na prvi pogled nisu u riziku od neprihvaćenosti (npr. darovita deca);
 • Upoznavanje sa načinima prepoznavanja i diskriminacije socijalno neprihvaćenog deteta u vršnjačkoj grupi;
 • Predstavljanje različitih načina procene socijalnog statusa dece u grupi uz pomoć tehnika koje mere grupnu koheziju i grupnu dinamiku, kao i načinima praćenja promena u socijalnoj prihvaćenosti dece;
 • Upoznavanje sa posledicama koje sa sobom nosi socijalna neprihvaćenost i diskriminacija za dete koje je izolovano od strane vršnjaka, kao i za samu grupu;
 • Podizanje stepena osetljivosti učesnika za prepoznavanje i razumevanje emocija i emocionalnih reakcija deteta koje je izloženo diskriminaciji i odbacivanju od strane vršnjaka;
 • Upoznavanje učesnika sa veštinama kojima se razvija odnos poverenja i prihvatanja između deteta i vaspitača/učitelja;
 • Upoznavanje učesnika sa aktivnostima i tehnikama integracije socijalno neprihvaćenog deteta u vršnjačku grupu – praktične igre i aktivnosti;

Teme programa:

 • Socijalna diskriminacija i psihologija tolerancije;
 • Potencijalne posledice socijalne neprihvaćenosti dece u grupi vršnjaka;
 • Tehnike identifikacije socijalno neprihvaćene dece
 • Emocionalne reakcije socijalno neprihvaćenog deteta;
 • Stereotipi i predrasude profesionalaca o ”tipičnom” ponašanju i postignućima dece iz osetljivih grupa, s posebnim osvrtom na decu iz romske populacije i decu sa smetnjama u razvoju;
 • Kooperativnost i kohezija grupe, igre i aktivnosti za podršku detetu u procesu integracije u vršnjačku grupu;
 • Integracija socijalno neprihvaćenog deteta u vršnjačku grupu – praktični primeri

Autori i realizatori programa:

 1. doc. dr Vladimir Mihić, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za psihologiju
 2. Tijana Karić, doktorant, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za psihologiju
 3. Katarina Majkić, pedagog, „Centar za razvoj potencijala dece i mladi-Play centar“, Novi Sad
 4. Doc. dr Jelica Petrović, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za psihologiju

Ukoliko ste zainteresovani za realizaciju ovog seminara u vašoj ustanovi, možete nas kontaktirati na broj telefona +38163580377, kontakt osoba Katarina Majkić

Šta čekate?

Pozovite: 063580377