Centar za razvoj potencijala dece i mladih „Play“ sprovodi obuku „Pokretanje usluge lični pratilac deteta“, koja je akreditovana od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, rešenjem Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pod brojem 153-01-11/42/2015, kataloški br 164

Kontakt osoba za sve dodatne informacije: Katarina Majkić, +381 63 580 377

Osnovne informacije o obuci:

POKRETANJE USLUGE LIČNI PRATILAC DETETA

Obuka se realizuje u trajanju od tri dana, ukupno 24 sata i nosi 15 bodova stručnim radnicima, zaposlenima u socijalnoj zaštiti.

Kome je obuka namenjena:

 • Svima koji žele da se angažuju kao lični pratioci deteta u obrazovnom sistemu – budućim realizatorima usluge.
 • Polaznici moraju imati minimum IV stepen stručne spreme
 • Svima koji su već angažovani kao lični pratioci u vrtićima, redovnim osnovnim i srednjim školama, kao i specijalnim školama. Polaznici moraju imati minimum IV stepen stručne spreme
 • Pružaocima i pokretačima usluge Lični pratilac deteta u jedinicama lokalne samouprave: centrima za socijalni rad, ustanovama za decu, organizacijama civilnog društva, lokalnim samoupravama)
 • Stručnim radnicima u sistemu socijalne zaštite: pedagozima, psiholozima, defektolozima, socijalnim radnicima, andragozima, specijalnim pedagozima, pravnicima, sociolozima i lekarima
 • Svima koji žele da saznaju više o ovoj usluzi

Nakon pohađanja obuke u celosti, učesnici dobijaju uverenje Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu koja im omogućava angažovanje u svojstvu ličnog pratioca deteta u sistemu socijalne zaštite i obrazovnom sistemu, a pružaocima usluge polaznu osnovu za pokretanje usluge Lični pratilac deteta, kao i mogućnost licenciranja ove usluge.

Ciljevi programa:

 • Sticanje znanja i veština za obavljanje posla lični pratilac deteta
 • Unapređenje veština za prevazilaženje teškoća u radu ličnog pratioca deteta i ostvarivanje pune saradnje sa porodicom i akterima vaspitno-obrazovnog procesa
 • Upoznavanje sa specifičnostima porodice, brige o deci i funkcionisanja porodice u socijalnom kontekstu; uspostavljanje odnosa poverenja ličnog pratioca sa članovima porodice
 • Sticanje znanja o značaju i potrebi za obrazovnom inkluzijom i punom socijalnom uključenošću dece sa smetnjama u razvoju
 • Izgradnja kapaciteta pružaoca usluga potrebnih za realizaciju usluge Lični pratilac deteta
 • Upoznavanje sa svim fazama razvoja usluge Lični pratilac deteta

Kompetencije koje program razvija

Opšte kompetencije:

 • Znanja i veštine za primenu integralnog pristupa u identifikaciji i zadovoljavanju potreba dece sa invaliditetom za socijalnom uključenošću
 • Znanja i veštine za implementaciju osnovnih standarda u zaštiti osoba sa invaliditetom
 • Znanja i veštine za osnaživanje i podršku porodici za ostvarivanje punih potencijala deteta i njegovo osamostaljivanje

Specifične kompetencije:

 • Znanja i veštine potrebne za razvijanje usluge LPD i organizovanje usluga na lokalnom nivou
 • Veštine potrebne za prepoznavanje i zadovoljavanje potreba deteta sa invaliditetom, odnosno smetnjama u razvoju od strane LPD
 • Veštine potrebne za prevazilaženje teškoća i nesmetano funkcionisanje LPD unutar obrazovnog sistema i porodice
 • Znanja i veštine za odabir LPD i njihovo usaglašavanje sa detetom
 • Znanja i veštine za organizaciju zajedničkih aktivnosti LPD i deteta

Autorke i trenerice programa:

 • Ivana Koprivica, master psihologije, sa licencom za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj zaštiti
 • Dragana Stanković Gaić, diplomirana pedagoškinja, sa licencom za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj zaštiti
 • Katarina Majkić, diplomirana pedagoškinja sa licencom za obavljanje stručnih poslova u obrazovanju

Sve tri trenerice su sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju i realizaciji treninga.

Šta čekate?

Pozovite: 063580377